My

Fundacja Zapomniane powstała w czerwcu 2014 r. Jej założycielami są członkowie Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy Żydowskich w Polsce. W zarządzie Fundacji zasiadają Agnieszka Nieradko i Aleksander Schwarz. Członkami rady Fundacji są Iwona Lewandowska, Dorota Obler i Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski.

Holocaust, czyli niemal całkowite unicestwienie europejskich Żydów w latach 1939-45 w pierwszej kolejności kojarzony jest z ośrodkami zagłady takim jak Oświęcim czy Treblinka. Tymczasem Europa Środkowo-wschodnia, w tym terytorium naszego kraju, jest wprost usiana zapomnianymi pojedynczymi i masowymi grobami Żydów, którzy nie trafili do obozów zagłady, lecz zostali zamordowani jeszcze w czasie istnienia gett, w trakcie akcji Reinhardt jak również po jej zakończeniu i spoczywają w bezimiennych grobach rozsianych po lasach, przydrożnych rowach, ornych polach etc. W większości przypadków ich liczba oraz dokładna  lokalizacja pozostaje nieznana zarówno badaczom, jak i potomkom ofiar, pomimo iż często istnieją one jeszcze w pamięci ostatnich żyjących świadków Zagłady oraz szeroko rozumianych lokalnych społeczności.

Naczelnym celem Fundacji jest poszukiwanie zapomnianych grobów ofiar Zagłady oraz przywracania pochowanych w im Żydom odebranej przez oprawców tożsamości. Metodologię i zakres tych poszukiwań regulują przepisy Halachy czyli prawa żydowskiego. Jako że, zakazuje one otwierania grobów i przenoszenia szczątków zmarłych, badanie położenia i wielkości grobu muszą być prowadzone w sposób bezinwazyjny, bez ingerowania w strukturę ziemi. W związku z tym kluczowymi narzędziami w naszej pracy są georadar, numeryczne modele terenu, analiza porównawcza archiwalnych i współczesnych zdjęć lotniczych. Niemniej jednak to skomplikowane instrumentarium byłoby bezużyteczne, gdybyśmy na początku poszukiwań nie spotkali człowieka, który potrafi wskazać obszar poszukiwań. Upływający czas działa na naszą niekorzyść, odchodzą ostatni świadkowie Zagłady, których świadectwo ma kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonych przez Fundację poszukiwań.